معرفی مقالات برتر بعد از برگزاری کنفرانس
1401/10/26

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند دبیر خانه کنفرانس در نظر دارد تا 5 مقاله برتر را با نظر هیات داوری بعد از برگزاری کنفرانس از طریق وبسایت کنفرانس معرفی نماید 

شایان ذکر است به مقالات برتر گواهینامه اهدا خواهد شد .

دبیرخانه اجرایی کنفرانس