امکان شرکت در کنفرانس به صورت حضوری و غیرحضوری
1401/10/16

ثبت نام در کنفرانس به دو صورت حضوری و غیرحضوری صورت می گیرد. در صورت ثبت نام غیرحضوری، پکیج کنفرانس شامل گواهینامه پذیرش و سی.دی مجموعه مقالات کنفرانس به آدرس پستی نویسندگان ارسال خواهد شد. ضمنا هیچ تفاوتی در گواهینامه‌های صادره برای شرکت‌کنندگان حضوری و غیرحضوری وجود ندارد.شرکت کنندگان حضوری علاوه بر گواهینامه پذیرش مقاله گواهینامه حضور هم دریافت خواهند کرد.

حضور در کنفرانس بنا بر نحوه برگزاری کنفرانس به صورت مجازی و یا فیزیکی خواهد بود.

درصورت درخواست مدارک به صور الکترونیکی مدارک از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.